2/27/2013

KALAM ZAT-AL-HAQ

KALAM ZAT-AL-HAQ Firman ALLAH TA’ALA : Artinya dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahawa ALLAH berkata-kata dengannya melainkan dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir. (Asy-Syuura:51) ALLAH tidak pernah berkata-kata dengan manusia melainkan dengan jalan wahyu atau ilham, dan ilham itu suatu perasaan (bisikan) yang di tekankan dan yang di beri faham oleh ALLAH kepada seseorang baik di saat tidur mahu pun jaga. Bermula Quran telah di turunkan dan lagi akan di turunkan, maka yang sudah di turunkan sanya telah lalu dan yang lagi di turunkan itu berkekalan hingga hari kiamat iaitu Quran yang di turunkan atas penghulu kita Nabi Muhammad s.a.w dengan lidah Jibrail a.s telah lalu iaitu selesailah turunnya pada zaman Nabi kita Muhammad s.a.w, dan Quran yang di turunkan atas hati (Sir akal) segala aulia’Nya daripada barang yang di ilhamkan mereka itu akan Dia pada waktu jernih hati mereka itu dan di fahamkan maknanya apabila bersunyi dengan kekasih mereka itu (ALLAH S.W.T) iaitu berkekalan turunnya hingga hari kiamat…. Syeikh Abu Madyan r.a Maha Suci ALLAH daripada menyerupai sebarang suara dan Kalamnya tidak berhuruf dan tidak bersuara (LAISA KAMISTHLIHI SYAIUN). Sesungguhnya aku telah berdiri di hadapan ALLAH S.W.T tanpa batas dan juru-bahasa , dan aku kenal ALLAH dengan ALLAH, maka telah mendengar aku akan kalam ALLAH dengan tiada wasitah, dan di sanalah tempat muhadasah iaitu berkhabar – khabar dan munajat iaitu berbisik-bisik dan tempat berjinak-jinak hingga karamlah aku di dalam lautan uluhiyah, lagi tiada mempunyai mazhab dan mengenal aku akan diriku dan akan Tuhanku ALLAH AZZA WAJALLA….. Dan inilah satu risalah yang telah di bukakan bagiku pintu yang memberi faham di dalam sir akal ku daripada ALLAH AZZAWAJALLA: Dengan namaKu yang bersifat Ar-Rahman dan yang bersifat Ar-Rahim, Segala puji itu bagiku Tuhan pencipta seru sekalian alam. Bahawa sesungguhnya Aku ALLAH, tiada Tuhan yang di sembah dengan sebenar-benarnya melainkan Aku. Dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu hambaKu dan rasulKu yang Aku utuskan kepada sekalian makhlukKu. Akulah Zat yang wajibul - wujud pencipta sekalian alam. Akulah Zat yang Maha Tunggal, sediaKu tiada awal permulaan, kekalKu tiada akhir kesudahan. Aku Maha Hidup dan Aku berdiri sendiri , tiada sekutuKu sesuatu. Akulah Zat yang maha Esa, Maha kuasa dan Maha iradatKu di atas segala sesuatu. Akulah As-Shamad tempat tumpuan hajat sekalian makhlukKu. Aku tiada beranak dan tiada yang memperanakkan bagiKu. Aku Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang ghaib dan yang nyata, dan segala ilmu adalah ilmuKu. Aku Maha mendengar lagi Maha melihat akan tiap-tiap sesuatu. Akulah Zat yang berkata-kata, dan sifat kalamKu kekal adanya, dan bahawasanya Aku telah pun berkata-kata dan sedang berkata-kata dan lagi akan berkata-kata dengan para hamba pilihanKu selama-lamanya. Aku bukanlah roh dan roh itu bukanlah Aku, sesungguhnya roh itu ciptaanKu dan cermin tempat nyata wujudKu. Maha Suci Aku daripada menyamai sesuatu, Maha Suci Aku Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Aku Tuhan yang Maha Tinggi daripada sesuatu. Maha Suci Aku daripada pihak dan arah, Maha Suci Aku daripada berbentuk dan berupa yang kasar atau yang halus, Maha Suci Aku daripada di kandung dalam sesuatu atau di luar sesuatu , aku tiada bertempat di dalam ruang , dan aku tiada suara yang berbunyi dan berhuruf, dan tiada Aku cahaya dan tiada Aku kilauan, warna dan getaran. Maha Suci Aku daripada di sifatkan akan ZatKu, Maha Suci Aku daripada di batasiku oleh sesuatu. Maha Suci Aku daripada dapat di lihat oleh segala mata dan Maha Suci Aku daripada dapat di pandang oleh segala akal. Maha Suci Aku dan Maha Agung Aku daripada di capai oleh sesuatu, Maha Suci Aku, Maha Rahsia Aku yang tersembunyi sendiriKu. Maha Suci Aku dengan QahharKu yang tiada kuasa seseorang pun menolakkan segala tadbirKu dan tiada kuasa keluar daripada segala takdirKu, dan Aku berbuat apa yang Aku kehendaki, dan tiada sesuatu pun yang dapat menahanKu. Maha Suci Aku daripada di persoalkan , apakah ? di manakah? Mengapakah? Bilakah? Bagaimanakah? Dan sesungguhnya Aku tidak dapat di tanyai oleh sesuatu. Al-LatifKu ialah kelembutanKu, dan keelokkanKu, dan kehalusanKu dan keindahanKu, dan keluhuranKu, dan ketersembunyianKu di dalam tiap-tiap sesuatu. Dan tiada yang menjadikan manfaat dan mudarat, kurnia dan tegah, gerak dan diam, daya dan upaya melainkan Akulah yang zahir, dan tiada yang dapat membinasakan sesuatu melainkan Aku. Dan tiada yang memberi rezeki kepada tiap-tiap makhlukKu melainkan Aku. Ka’abah ialah rumahKu di bumi, dan Arasy ialah rumahKu di langit dan adapun rumah Ku yang hakiki itu ialah Sir hambaKu yang telah Aku sucikan ia daripada selainKu. Maha Suci Aku daripada berhubung dan bercerai dengan sesuatu, Maha Suci Aku daripada segala sifat kekurangan , dan Akulah Zat yang Maha Besar sifat kamalatKu yang tidak dapat di kira akan bilangannya. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, dan Aku suka bahawa Aku di kenali, maka Aku jadikan makhluk untuk mengenaliKu. Dan telah adalah Aku dan tiada sesuatu sertaKu, dan segala sesuatu binasa melainkan Aku, dan Aku sekarang seperti mana Aku dahulu jua, Maha Esa dengan ke- EsaanKu. Tiada Aku berkehendak kepada sesuatu dan berkehendak tiap-tiap sesuatu kepadaKu, dan Akulah yang menentukan qadar bagi tiap-tiap sesuatu dan telah selesailah segala iradat Ku, dan tiada perubahan bagi takdirKu, tiada pengubah terhadap hukumanKu, dan tiada hukum(undang-undang) melainkan hukum-hukumKu, Aku Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya tiada tuhan melainkan Aku yang Maha Esa, tiada sekutu bagiKu sesuatu, bagiKu semua kerajaan dan bagiKu segala kepujian , dan Aku di atas segala sesuatu amat berkuasa. Maka Akulah Zat yang di sembah di setiap zaman dan di setiap tempat. Akulah Zat yang awal tiada permulaan adaKu dan Akulah yang akhir tiada kesudahan wujudKu, dan Akulah yang zahir dan telah nyata kudratKu dan iradat Ku dan Akulah yang batin , ZatKu yang Maha Suci yang terselimut ghaib di dalam keghaiban mutlak selama-lamanya, dan tiada yang wujud dengan sebenar- benarnya di dalam sekalian alam ini melainkan wujudKu, Akulah Zat yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Suci dan Maha Tinggi Aku, dan tiada sesuatu seumpama Aku(LAISA KAMISTLIHI SYAIUN WAHUWASSAMI’UL ALIM).Aku ALLAH Al-Khaliq,Maha Benarlah Aku Tuhan Yang Maha Agung.

PERPECAHAN UMAT MUHAMMAD

Sebuah hadith Nabi saw berkaitan dengan golongan satu tersebut seperti matan berikut: Maknanya: ..dan sesungguhnya ummat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72. Di antaranya di neraka dan hanya satu yang di surga yaitu al-Jama.ah.. (H.R. Abu Dawud) 1. Kaum Syiah, kaum yang berlebih-lebihan memuja Sayidina Ali kwh. Mereka tidak mengakui Khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar dan Usman r.a. Kaum Syiah berpecah kepada 22 aliran. 2. Kaum Khawarij iaitu kaum yang berlebih-lebihan membenci Syidina Ali kwh, bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Sayidina Ali kwh. Firqah ini berfatwa bahawa orang yang membuat dosa besar menjadi kafir. Kaum Khawarij ini kemudiaian berpecah menjadi 20 aliran. 3. Kaum Muktazilah iaitu kaum yang berfaham bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahawa manusia membuat pekerjaannya sendiri, bahawa Tuhan tidak boleh dilihat dengan mata dalam Syurga, bahawa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara 2 tempat, dam mikraj nabi Muhammad SAW hanya dengan roh sahaja dan lain-lain. Kaum ini berpecah menjadi 20 aliran. 4. Kaum Murjiah iaitu kaum yang menfatwakan bahawa membuat maksiat tidak memberi mudharat kalau sudah beriman, sebagai keadaannya membuat kebajikan tidak memberi manfaat kalau sudah kafir. 5. Kaum Najariah iaitu kaum yang menfatwakan bahawa perbuatan manusia adalah makhluk yakni dijadikan Tuhan, tetapi mereka berpendapat bahawa sifat Tuhan tidak ada. Kaum ini berpecah menjadi 3 aliran. 6. Kaum Jabariah iaitu kaum yang menfatwakan bahawa manusia ini "majbur" ertinya tidak berdaya apa-apa. Kasab atau usaha tidak ada sama sekali. Kaum ini hanya 1 aliran. 7. Kaum Musyabbihah iaitu kaum yang menfatwakan bahawa ada keserupaan Tuhan dengan manusia, umpamanya bertangan, berkaki, duduk atas Kursi, naik tangga, turun tangga dan lain-lainnya. Kaum ini hanya 1 aliran sahaja.

ROH

Ketahui olehmu adalah Hati Nurani atau alam Ruh Latifurr Rabbaniah itu alam latif dan tiada padanya rupa dan warna yang dapat dilihat dengan mata kasar. Tuhan telah menjadikannya terdahulu dari kejadian jasad dua ribu tahun lamanya. Adapun pada istilah Tahqiq bahawa adalah Ruh itu beberapa namanya, 1. Ruhul Quddus 2. Ruh Idhafi 3. Ruhani 4. Ruhul Hayat 5. Ruhul Amar 6. Ruh Jamadi 7. Ruh Nabati 8. Ruh Haiwani 9. Ruh Insani 10. Ruh Kamalat 11. Ruhul Ajsad Adapun yang bernama Ruh Nabati ialah tatkala darah yang setitik maka pada alam kabir iaitu segala tumbuh tumbuhan. Ruh Jamadi itu tatkala daging yang seketul atau segumpal.Maka pada Alam Kabir ialah segala batu batu dan kayu kayan. Ruhani iaitu tatkala sudah dimasukkan nyawa padanya. Ruh Haiwani iaitu tatkala berhajat kepada makan dan minum dan jimak, maka pada alam kabir ialah segala binatang. Ruh Insan iaitu tatkala sudah zahir dari perut ibu. Ruh Kamalat iaitu tatkala bersuara menangis pada pertama pertama jadi. Roh Dan Nafas Maka adalah perbezaan roh dan nafas itu adalah roh itu batin dan nafas itu zahir. Maka nafas itu adalah kezahiran roh atau kenyataannya yang juga disebut kelakuan atau sifatnya. Yang demikian tertib Allah s.w.t. yang amat halus pekerjaanNya lagi bijaksana, dengan IradatNya menggerakkan Ruhul Amar dan Ruhul Amar menggerakkan Ruhul Hayat dan Ruhul Hayat menggerakkan Nafas dan Nafas pula menggerakkan Jasad. Maka zahirlah kelakuannya pada Jasad.

3/14/2011

Penyakit Umat

Pertahanan diri umat Islam sebenarnya adalah rohnya yang merupakan baju besi maknawi dan rohani dari serangan luar. Gejala-gejala yang tidak sihat yang datang daripada perang saraf dan gerak saraf musuh adalah untuk melemahkan ketahanan iman umat Islam, perpaduan serta ilmu pengetahuan islam. Musuh jika menyerang dari aspek yang lain seperti kekayaan, ketenteraan, itu hanyalah serangan kekuatan sampingan, bukan serangan terhadap kekuatan umat yang utama

Di akhir zaman ini sudah ramai umat Islam yang kehilangan Tuhan atau tidak memikirkan lagi adanya Tuhan. Hinggakan mereka tidak terasa lagi peranan Tuhan di dalam kehidupan. Walaupun mereka percaya adanya Tuhan, tapi pada mereka kehidupan ini seolah-olah tiada campur tangan Tuhan. Boleh dikatakan, sudah ramai umat Islam yang 'tidak perlukan' Tuhan. Jika mereka pandai, pada mereka ini adalah disebabkan usaha mereka semata-mata, tidak kena-mengena dengan Allah.

Jika mereka kaya, berpangkat atau berkuasa, ia adalah kerana kemampuan mereka. Pada mereka, Tuhan sudah tiada kuasa menentukan nasib mereka. Pada mereka, Tuhan itu hanya sekadar ada, peranan-Nya kepada manusia seolah-olahnya tidak ada. Cuma sekali-sekala terasa Tuhan diperlukan, setelah mereka tidak ada kuasa pada diri mereka, seperti sakit, miskin atau dianiaya sesama mereka. Barulah mereka mula berdoa atau meminta kawan-kawan menolong mendoakan keselamatan mereka.

Setelah baik atau senang semula, mereka lupa kembali kepada Allah. Dia tidak diperlukan pula. Sikap ini bukan sahaja berlaku kepada ramai umat Islam di akhir zaman. Bahkan yang kelihatan beragama pun seperti masih bersembahyang, berpuasa, naik haji, sama sahaja.

Orang beragama dengan tidak beragama sudah sama sikapnya. Maka kesimpulannnya, yang paling rosak di waktu ini adalah aqidah umat Islam. Pada mereka Tuhan ada atau tidak ada sama saja. Kalaupun percaya adanya Tuhan, Tuhan tidak diperlukan di dalam hidup mereka. Pergantungan dengan Tuhan sudah tidak ada. Betapa pulalah untuk ditakuti atau dicinta, langsung tidak ada di dalam perasaan mereka.

Side effectnya apa sudah terjadi?

Orang beragama atau tidak, perangainya sama saja.
Sama-sama jahat, sama-sama membuat mungkar, sama-sama bergaduh, sama-sama berkrisis.
Sama-sama tidak ada kasih sayang, sama-sama tidak ada bertimbang rasa, sama-sama tidak peduli-mempeduli.
Sama-sama tidak sabar, sama-sama tidak pemurah, sama-sama tidak merendah diri.

Mengapakah perangai orang yang beragama dengan yang tidak ada agama sama?

Kerana mereka mengamalkan agama secara tradisi, agama sekadar satu warisan, tidak ada ilmu menyeluruh tentang agama, apalagi dihayati. Yang diharap hanya pahala, pahala, pahala. Pengamalan Islam bukan ditunjangi oleh kerana takut atau cintakan Tuhan, maka sebab itulah ibadah mereka tidak melahirkan akhlak yang mulia.

Maka berkat Tuhan pun tidak turun lagi ke dunia ini. Apabila berkat tidak ada, benda baik pun menjadi mudharat. Tuhan menimpakan bencana kepada sesiapa sahaja tidak kira orang baik atau orang jahat, berlaku secara umum di mana-mana. Jika kepada orang jahat itu, sebagai hukuman, kepada orang baik pula sebagai penghapusan dosa atau meninggikan darjatnya.

Makanan yang baik-baik pun sudah hilang berkatnya, sedap dan lazat tetapi membawa penyakit. Penyakit barah yang menakutkan, kencing manis yang merbahaya. Darah tinggi, sakit jantung menyusahkan manusia. Begitulah kalau Tuhan sudah murka kepada manusia, makanan yang halal pun menjadi musuh manusia. Walaupun begitu manusia tidak insaf juga, maksiat dilakukan bertambah berganda-ganda.

Tanpa takut, tanpa bimbang tindakan Tuhan, ajaran Tuhan sekalian alam masih tidak dipedulikan. Tuhan tidak diperjuangkan bahkan dilupakan. Manusia sibuk dengan makan, sibuk dengan minum dan dan sibuk dengan pakaian.

Sibuk dengan maksiat dan hiburan, sibuk dengan pembangunan dan kemajuan. Tuhan hanya sebagai slogan. Tuhan bukan matlamat hidup, kalimah Tuhan hanya sampingan. Maka, tidak hairanlah Tuhan bertindak. Dia mengarahkan makanan menjadi musuh insan hingga setiap hari manusia menderita disebabkan oleh makanan.

Tidak nampak lagi oleh manusia akan kekuasaan Tuhan…..
Bilakah manusia mahu sedar dan insaf kembali ke pangkal jalan??

Hari ini orang menyebut Allah
bukan dari jiwanya.
Ia disebut hanya sebagai budaya.
Tuhan disebut sekadar
untuk menyedapkan bahasa atau kata-katanya...

SERUAN di AKHIR ZAMAN

Tak Tau siapa tulis.....

Assalamualaikum wbt. SAUDARA KU ……….AKU berpesan pada DIRI ku dan DIRI kamu sekelian
Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi ALLAH Tuhan semesta alam,Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad s.a.w ,ahli keluarganya,kaum kerabatnya,keturunannya,para sahabat baginda,para tabiin-tabiin,para mujadid dan seluruh kaum muslimin.

Artikel kali ini adalah untuk ingat-memperingati di samping kita terus membongkar akan kospirasi dunia hari ini dan agar apa yang telah disampaikan oleh Baginda Rasulullah s.a.w 1400 tahun yang lepas akan terus terpahat dalam ingatan dan menjadi amalan buat menghadapi dunia yang kian tua ini.

Sering saja kita melayari 'blog-blog' yang memaparkan berbagai bentuk konspirasi dunia hari ini dan berbagai juga maklumat baru yang diperolehi setiap masa dan hari. Kita juga kerapkali mendengar akan hal Islam hari ini,sebagaimana di Eropah , Sinar Islam semakin menyinari dan telah mendapat tempat di kalangan masyarakat di sana,Pun begitu kita tidak terlepas dari keadaan bahaya yang mengancam Umat islam di mana carta kejatuhan penganut Ugama Islam dan juga carta kejatuhan moral di kalangan Umat Islam terutamanya di negara kita, yakni Malaysia amat membimbangkan. Agaknya bagaimanakah kefahaman Islam di kalangan masyarakat kita hari ini ?Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul...

Daripada Ali Bin Abi Talib r.a berkata, telah bersabda Rasulullah s.a.w ," Sudah hampir sampai suatu masa di mana tidak tinggal lagi daripada Islam ini kecuali hanya namanya dan tidak tinggal lagi daripada Al-Quran itu kecuali hanya tulisannya.Masjid-masjid tersergam indah tetapi ia kosong dari Hidayah.Ulama-ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah naungan langit.Dari mereka berpuncanya fitnah dan kepada mereka fitnah ini akan kembali ". Hadis Riwayat Al-Baihaqi.Pesanan baginda ini dapat kita perhatikan sekarang dan ianya semakin menjadi-jadi dan perkara ini amat merisaukan kita. Masjid tersergam indah tetapi jauh dari hidayah ALLAH dengan berleluasanya maksiat bahkan pernah dipaparkan di dalam dada akhbar mengenai di perkarangan masjid turut menjadi sarang maksiat. Betapa malunya kita apabila saudara seagama yang melakukan perkara sebegini. Kita lihat pula hadis ini..

Daripada Abu Sa'id Al-Khudri r.a berkata,Bahawasanya Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda, " Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu,sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu akan mengikuti mereka". Sahabat bertanya," Ya Rasulullah ,Apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan?" Nabi s.a.w menjawab," Siapa lagi kalau bukan mereka ".Hadis Riwayat Muslim


Para musuh Islam sentiasa berusaha menjauhkan kita dari mendapat hidayah ALLAH ,hidayah yang dapat mencegah perkara fahsya dan mungkar. Mereka tidak akan jemu merosakkan kita,jadi di sinilah perlu kita lihat sejauh mana yang dikatakan solat yang dapat menarik hidayah ALLAh dan mencegah fahsya dan mungkar . Sebagaimana firman ALLAh yang bermaksud...

Al-Ankabut [45] …..sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang fahsya dan mungkar

Di dalam hadis lain pula Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Siapa yang dengan solatnya tidak dapat mencegah fahsya’ dan munkar, tidak akan bertambah daripada Allah melainkan semakin jauh dariNya.“(Riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas)

apakah hadis yang di atas ini yang berlaku kepada masyarakat kita sejak akhir-akhir ini?

...dan amat malanglah bagi kita seandainya perkara sebegini terjadi dan perlulah kita selidiki bagaimanakah untuk kita kembali sebagaimana yang diamalkan oleh baginda Rasulullah s.a.w sepertimana pepatah melayu ada mengatakan 'jika tersesat dihujung jalan maka baliklah kamu ke pangkal jalan',apa yang hendak dikaitkan dengan pangkal jalan adalah cara sebagaimana Rasulullah s.a.w. mula-mula beragama dan bukankah Rasul juga pernah bersabda di dalam hadis qudsi yang bermaksud ; "bermulanya agama dengan mengenal ALLAH".

Betapa kerasnya hati ini hinggakan begitu payah menerima keadaan yang berlaku hari ini,kita lihat pula hadis ini...

“Kelak akan datang di akhir zaman segolongan manusia, di mana wajah-wajah mereka adalah wajah manusia, namun hati mereka adalah hati syaitan; seperti serigala-serigala buas, tidak sedikit pun di hati mereka rasa belas kasihan.

Mereka gemar menumpahkan darah dan tidak berhenti dari (melakukan) kekejian. Apabila kamu mengikuti mereka, maka mereka akan memperdaya kamu. Akan tetapi, apabila kamu menghindari mereka, maka mereka akan mencela kamu. Apabila berbicara dengan mereka, mereka akan membohongi kamu. Dan apabila kamu memberi mereka kepercayaan, mereka akan mengkhianatinya.

Anak kecil mereka jahil, pemuda mereka licik. Sementara yang tua tidak menyuruh berbuat baik dan tidak melarang pula yang mungkar. Mereka itu sentiasa membangga diri dalam kehinaan. Dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan.

Orang yang santun di tengah mereka adalah sesat, dan orang yang menyuruh kepada perbuatan ma’ruf malah menjadi tertuduh. Orang beriman di kalangan mereka adalah lemah, sedangkan orang fasiq menjadi mulia. Sunnah di tengah mereka adalah bida’ah, sedangkan bida’ah itu sendiri adalah sunnah. Maka ketika itu mereka dikuasai oleh orang-orang paling jahat di antara mereka. Sedangkan orang pilihan apabila ia menyeru, pasti tidak akan dihiraukan.”

(Hadith Riwayat Thabrani- Kitab Al-Mu’jam Al-Kabir)

Jikalau kita perhatikan pula hadis di atas ini mari kita perhatikan akan sirah Rasulullah tatkala beliau mula-mula hendak mensyiarkan agama yang di bawa beliau tatkala beliau baru balik dari Israk dan Mikraj. Masyarakat pada masa itu mengatakan yang Baginda 'gila' sama sekali dan hampir saja mereka yang baru saja hendak mengenal agama yang di bawa oleh Rasulullah ini mula hendak melarikan diri. Maka di ajukan pertanyaan terhadap Saidina Abu Bakar lalu beliau menjawab 'aku tetap yakin jikalau apa yang dikatakan itu adalah dari Muhammad'. Lihatlah begitu teguh dan yakinnya beliau terhadap Rasulullah.

Cuba kita bayangkan pula sepeninggalan Rasul terhadap kita lebih kurang 1400 tahun dahulu dan kita bandingkan Sepeninggalan Nabi Ibrahim ke zaman Rasulullah. Agak-agaknya berapa tahun yer ? Dan apakah kata-kata Abu Jahal tatkala Rasulullah menyampaikan agama yang di bawa ketika itu. Dia mengatakan yang apa yang mereka buat pada ketika itu seperti bertawaf di dalam keadaan yang menjelikkan di Kaabah adalah agama yang dibawa oleh nenek moyang mereka yakni agama Ibrahim. Dan Rasulullah juga tatkala sebelum turunnya wahyu yang pertama beliau merasakan agama yang di amalkan pada masa itu sudah jauh dari syariat agama yang di bawa oleh Nabi Ibrahim a.s. Jadi bukanlah agama baru melainkan agama yang di bawa oleh Nabi Ibrahim juga cumanya pada ketika itu sudah jauh dari syariat agama yang sebenarnya seperti yang di bawa oleh Nabi Ibrahim a.s tetapi mereka maseh mengatakan agama itu adalah agama Nabi Ibrahim juga.

Jadi , sudah berapa lama jarak antara kita dengan zaman Rasulullah s.a.w ? Dan hari ini kalau kita pergi ke kelab ataupun disko dan kita lihat berapa ramainya muka-muka yang sebangsa dengan kita dan di tanya mereka ini sudah tentu mereka akan mengatakan yang mereka juga beragama Islam. Dan hari ini berapa ramai pula yang akan marah jikalau kita mengatakan tentang keIslaman seseorang,bukanlah tujuan untuk menghukumkan sesiapa tetapi sekadar untuk kita bersama berusaha mengembalikan kegemilangan agama Islam yang sebenar seperti yang di bawa oleh baginda Rasulullah s.a.w.

Musuh Islam dalam pidato pembukaannya ia berkata, "Kita tidak bisa menjaga orang yang hidup bertuhankan yang maha esa daripada pergi ke rumah-rumah tuhan mereka. Kita tidak bisa mencegah mereka membaca kitab-kitab dari tuhan mahupun utusan tuhan mereka dan mengetahui kebenaran. Kita bahkan tidak bisa mencegah mereka membentuk hubungan baik dengan penyelamat mereka. Begitupun mereka mendapatkan hubungan dengan para alim di antara mereka maka akan rosak kuasa kita atas mereka . Jadi biarkan mereka pergi ke rumah-rumah tuhan mereka; biarkan mereka menikmati juadah makan malam mereka tetapi curi waktu mereka, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengembangkan hubungan yang nyata dengan para alim ulama mereka. "Ini adalah apa yang saya ingin anda lakukan", . "Alihkan mereka daripada kebenaran yang sejati dari memelihara hubungan yang amat diperlukan sepanjang hari!" Bagaimanakah kita akan melakukan ini? " Buat mereka sibuk di waktu terluang mereka dan mencipta tatacara hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk menduduki fikiran mereka, "

1.. Menggoda mereka untuk belanja, belanja, belanja, dan meminjam, meminjam, meminjam dari bank kita.

2.. Memujuk para isteri untuk pergi bekerja selama berjam-jam dan para suami untuk bekerja 6-7 hari setiap minggu, 10-12 jam sehari, sehingga mereka mempunyai gaya hidup mereka yang kosong.

3.. Jauhkan mereka daripada menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka. Sebagai memecahkan keluarga mereka dan jadikan rumah mereka sebagai tiada jalan keluar daripada tekanan kerja!

4.. merangsang minda mereka sehingga mereka tidak bisa mendengar bahawa 'masih ada suara kecil yang memanggil mereka.

5.. Memujuk mereka untuk memainkan radio atau pita rakaman mahupun cd tatkala saja mereka memandu ...dan terus menjaga akan TV, VCR, CD ,DVD dan PC mereka terus-menerus di rumah mereka dan memastikan bahawa setiap kedai dan restoran di dunia bermain muzik yang tidak berunsur keagamaan terus-menerus. Ini akan selasai permasalaahan fikiran mereka dan memutuskan ingatan mereka kepada pencipta mereka.

6.. Isi meja kopi dengan majalah dan surat khabar. Pikulkan fikiran mereka dengan berita 24 jam sehari. Menyerang mereka saat memandu dengan carta lagu kegemaran mereka . Banjiri peti surat mereka dengan longgokan persuratan, mail order catalog, loteri, dan segala macam surat berita dan promosi percuma menawarkan produk, perkhidmatan dan harapan palsu.

7.. Tetap kurus, model cantik di majalah dan TV jadi suami mereka akan percaya bahawa keindahan lahiriah yang penting, dan mereka akan menjadi tidak puas dengan isteri mereka.

8.. Menjadikan isteri mereka terlalu lelah untuk mengasihi suami mereka di malam hari. Beri mereka sakit kepala juga! Jika mereka tidak memberikan apa yang suami mereka perlukan, mereka akan mula mencari di tempat lain. Yang akan memecahbelahkan keluarga mereka dengan cepat!

9.. Berikan mereka model pejuang untuk mengalihkan perhatian mereka dari mengajar anak-anak mereka arti pembela agama yang sebenarnya.

10.. Memberi mereka Easter Bunny sehingga mereka tidak akan berbicara tentang kebangkitan dan kuasa atas dosa dan kematian.

11.. Bahkan dalam rekreasi, biarkan mereka menjadi berlebihan ... setelah mereka kembali daripada rekreasi mereka kelelahan. Jauhkan mereka terlalu sibuk untuk keluar di alam dan merenungkan ciptaan tuhan. Hantar mereka ke taman hiburan!, Kegiatan sukan, drama, konsert, dan filem sahaja.

12.. Jadikan mereka sibuk, sibuk, sibuk! Dan ketika mereka bertemu untuk persekutuan rohani, mereka akan meninggalkan dengan hati nurani bermasaalah.

13.. Bagi mereka yang menolak semua godaan televisyen dan kegiatan duniawi, sogokkan hidup mereka dengan begitu banyak alasan yang baik bahawa mereka tidak punya waktu untuk bermohon pada tuhan. Segera mereka akan bekerja dengan kekuatan sendiri, mengorbankan kesehatan mereka dan keluarga demi kebaikan penyebabnya.

" Ia akan berhasil! Pasti akan berhasil!! "

Itu lah rencana musuh musuh yang pergi dengan penuh semangat untuk tugas-tugas mereka di mana-mana menyebabkan manusia kini tidak mempunyai masa untuk Tuhan mereka atau keluarga mereka, dan mempunyai sedikit atau tidak ada masa untuk memberitahu orang lain tentang kuasa tuhan untuk mengubah kehidupan. Saya kira pertanyaannya ialah, musuh telah berjaya di dalam perancangannya ? Anda menjadi hakim! Adakah kita hari ini termasuk dalam golongan ini "sibuk" .

Semua ini adalah perencanaan musuh untuk melekakan manusia yang ingin kepada tuhan agar kita terus leka dibuai keseronokkan ciptaan mereka hinggakan kita lupa akan kebahagiaan yang kekal abadi. Perancangan ini seterusnya akan membawa kepada kealpaan mengenai tuhan hinggakan suatu masa manusia sudah tidak tahu hendak membezakan Tuhan dengan DAjjal yang dilaknat.
Oleh itu saudara ku sekelian mari lah kita bersama sama meluang kan sedikit masa kita menghadirkan diri di maslis majlis ILMU samaada diMASJID MASJID kita yang berdekatan atau menghadiri majlis ZIKRULLAH.Sekurang kurang nya dalam seminggu ada juga masa yang kita luang kan untuk menginsafi DIRI kita yang LEMAH ini .Sesungguh nya MATI ITU BENAR,SOAL MUNGKAR NANGKIR ITU BENAR,SIKSA KUBUR ITU BENAR….
Siapa kan golongan kanan itu??? SULLATUN MINAL AWWALIN WA QOLILUNMINAL AKHIRIN….banyak daripada golongan terdahulu dan sedikit daripada golongan akhir
MARI LAH KITA SAMA SAMA KITA FIKIR KAN dalam kelompok manakah kita???adakah kita dalam kelompok RAMAI yang dilalaikan oleh dunia atau kita dalam kelompok yang sedikit yang mencari akhirat yang kekal .
Mari lah ….mari lah wahai saudara ku kita bersama melakukan hijrah pada diri kita…sesungguh nya ALLAh tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah nya…

Rasulullah saw. Bersabda yang bermaksud:“Bersegeralah kamu semua untuk melakukan amalan-amalan yang baik sebelum datang tujuh perkara: Adakah kamu semua menunggu sehingga menjadi fakir yang melalaikan diri kamu semua, atau pun kekayaan yang menjadikan diri kamu curang, atau sakit yang membawa kebinasaan tubuh badan, atau tua yang menjadi nyanyuk, atau mati dengan tiba-tiba, atau pun kedatangan pengaruh dajjal yang ianya adalah seburuk buruk makhluk yang tidak dapat dilihat yang memang dinanti-nanti kedatangannya, ataupun datangnya hari qiamat pada hal hari qiamat itu adalah hari yang paling dahsyat bencananya serta pahit pula penderitaannya”Riwayat Hadith At-Tarmizi

2/01/2011

Apa dosa umat hari ini??

kami ditanya lagi....APA dosa umat hari ini???sehingga ALLAH zahir kan pemimpin2 yang zalim menindas rakyat segenap ceruk rantau,bagai x ada kesudahan nya? bagaimana kita nak taubat dari dosa ini.Kalau dizaman sultan muzaffar syah dulu sultan kedah yang pertama dan guru nya syeik abdullah alqumairy telah mengajak sekelian hamba rakyat turun kesebuah padang untuk mengadakan SOLAT TAUBAT..(bukan solat hajat noooooooo)

Syaitan Syirik atau Tidak??

kami di tanya....bila syaitan syirik?? syaitan hanya kufur bukan syirik,syaitan tak pernah syirik pada ALLAH.....so apa makna syirik yang sebenarnya dan apa beza kufur dan syirik...ADUH!!!!!

8/12/2010

PEMIMPIN KEBENARAN -Wakil Tuhan Di Muka Bumi

"Mereka bertanggungjwab kepada masyarakat untuk berkhidmat, memberi kasih sayang, memimpin, mendidik, mengajar, mengelola, menyelesaikan masalah mereka, membangun kemajuan masyarakat dan negara."
Untuk mengisi era kebangkitan Islam di alaf baru ini, perlu dijelaskan kepada masyarakat Islam tentang sejarah, pemikiran dan peribadi pemimpin-pemimpin kebenaran sepanjang zaman.
Sebab kebangkitan Islam sedang terjadi, menuju puncak kegemilangannya yang sudah sangat dekat. Umpama azan dan iqamah.

Kebangkitan Islam berlangsung membawa perubahan dari segala an berunsur jahiliah kepada cara hidup Islam. namun kebangkitan Islam tidak akan sempurna dan berjaya tanpa hadirnya pemimpin yang benar-benar mengamalkan, mengajarkan dan menegakkan hukum-hukum Tuhan, Pencipta, Pemilik dan Pengatur alam semesta.

Pemimpin adalah contoh dan lambang bagi masyarakat yang dipimpinnya. baik pemimpin, baiklah yang dipimpinnya. Jahat pemimpin, jahatlah yang dipimpinnya. Rasul SAW bersabda, terjemahannya:

"2 golongan dari umatku, apabila mereka baik, baiklah manusia dan apabila mereka rosak, rosaklah manusia. Itulah dia para pemimpin dan ahli fiqh. (ulama) "

(Riwayat Ibnu Abdul Barr dan Abu Naim)
Hari ini umat Islam mengenali pemimpin mereka sebagai orang atasan yang antara mereka hampir-hampir mustahil untuk bertemu mesra. Dalam mimpi pun tidak dapat pergi ke rumah pemimpin, apalagi secara jaga.

Kekayaan dan kemewahan pemimpin tiada tara . Pakaian,makanan dan fasiliti hidup pemimpin sangat jauh bezanya dari apa yang rakyat peroleh.

Pendek kata terdapat jurang pemisah yang sangat dalam yang memisahkan pemimpin dengan rakyat. Hampir-hampit tidak ada kaitan apa pun antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya.
Kalaupun ada hanyalah atas urusan rasmi, pemimpin di atas pentas dan rakyat di bawah. Dalam kesempatan seperti ini pemimpin akan menyampaikan pidato-pidatonya yang sangat rasmi untuk menaikkan semangat rakyat atau pengikutnya.

Pemimpin akan membuat janji-janji manis untuk menarik simpati rakyat kepadanya. Disamping itu diselitkan unsur-unsur ancaman yang membuat rakyat berasa takut kalau tidak taat kepadanya.

Setelah selesai berpidato, mereka berpisah, saling melupakan dan saling tidak mengenal antara satu sama lain.

Begitulah bentuk kepimpinan dalam dunia jahiliah. Ia lebih merupakan satu jawatan yang menjadikan seseorang itu terpisah dari masyarakatnya untuk menjalani hidup yang mewah dan senang.

Dalam Islam, pemimpin adalah khadam kepada umat. Sabda nabi SAW yang ertinya:-

"Pemimpin sesuatu kaum itu ialah orang yang berkhidmat kepada mereka." (Riwayat Al Hakim)

Menjadi pemimpin ertinya menjadi orang yang berkhidmat kepada rakyatnya kerana Tuhan. Mereka seolah-olah menjadi ayah kepada anak-anak atau menjadi guru kepada murid.

Ertinya menjadi pemimpin bukan memegang jawatan besar dan bergaji besar, tetapi memikul tanggungjawab yang berat. Seorang ayah tidak pernah kenyang sebelum anaknya kenyang.

Seorang guru tidak pernah membiarkan muridnya menghadapi masalahnya sendiri. Begitulah semestinya sikap seorang pemimpin. Dia tidak berlebih-lebihan sehingga pengikutnya terbiar dalam kekurangan. Dia tidak akan bersenang-senang, sementara ada pengikutnya dalam kesusahan.

Pemimpin ialah Khalifah Allah, pengganti Allah di muka bumi. Allah
yang melantik dan menaikkannya. Ia bertanggungjawab untuk menjalankan dasar dan tujuan pemerintahan yang Allah tentukan. kesemuanya termaktub di dalam Al Quran dan Sunnah.

Sebagai wakil Allah. Pemimpin-pemimpin itu adalah orang yang kenal Allah, faham mkehendak-kehendak- Nya, tahu tentang kerajaan Allah, faham dasar dan tujuan pemerintahan yang Allah tentukan, faham hukum-hakam yang datang dari Allah dan tahu melaksanakannya. Sewaktu melantik mereka, Allah seolah-olah berkata begini:

" Bumi ini Aku yang punya. manusia-manusia itu hamba-hambaKU. Aku mahu bumi ini dan hamba-hambaKu itu dikelola, diurus, dididik dan dipimpin dan dimajukan dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, Aku melantik kamu menjadi wakilKu untuk menjalankan kerja-kerja pemerintahan seperti yang Aku telah tunjukkan dalam Al Quran dan Sunnah nabiKu."

Mereka bertanggungjawab terhadap masyarakat untuk menjalankan kerja-
kerja yang Allah perintahkan. yakni berkhidmat memberi kasih sayang
kepada rakyat, memimpin, mendidik, mengajar, mengelola, menghurus,
menyelesaikan masalah mereka, membangun kemajuan masyarakat dan
negara.
Allah mahu semua hamba-hambaNya dipimpin dan diurus dengan baik agar
semuanya mendapat pelayanan dan hak-hak yang sepatutnya mereka dapat
dari Allah SWT di dunia ini. Untuk itu, segala harta benda dan
khazanah-khazanah perbendaharaan negara diserahkan ke tangan mereka.

Supaya senang dibahagi-bahagikan dengan adil dan menyediakan keperluan masyarakat dan negara. Hingga negara berada dalam keadaan aman, makmur dan mendapat keampunan Tuhan.

Wali 7

Mereka dikenali sebagai wali & hanya Allah s.w.t sahaja yang Maha Mengetahui (Wallahu a'lam). Keperibadian mereka begitu mulia dengan amalan-amalan bermartabat tinggi di sisi Allah s.w.t dan Rasul-Nya.
Mereka adalah kekasih Allah:
Habib Nuh,
AS SAYID HABIB NUH: Peranannya TersembunyiHadiri Sidang Wali-Wali Menunduk Gabenor yang Angkuh Wasiat Supaya Dikebumi Atas Bukit

..Di Singapura, nama As Sayid Habib Nuh sudah tidak asing lagi. Beliau berketurunan Rasulullah SAW menerusi nasab Zainal Abidin bin Sayadina Hussien r.a. Maqamnya yang terletak di atas sebuah bukit kecil di Jalan Palmer, sering dikunjungi pelawat teruatama hari-hari cuti.

Pengunjung maqam itu bukan saja daripada kalangan orang Islam Singapura dan Malaysia tetapi ramai juga dari negara-negara Asia lain. Ini menunjukkan Habib Nuh r.h. lebih masyhur selepas kematiannya berbanding semasa hayatnya.

Sebagai seorang wali Allah, pelbagai cerita pelik dan luar biasa berlaku pada dirinya, dan cerita-cerita itu belum ditulis dalam bentuk buku dan manakib. Tulisan ini memaparkan sebahagian daripada keistimewaan, karamah dan kejadian-kejadian aneh yang berlaku ke atasnya yang menggambarkan beliau sebagai orang kerohaniah yang mempunyai peranan tersendiri dan tersembunyi...

Tukku Paloh,
TUKKU PALOH: Ulama Regu SultanPencatur Dasar Luar Terengganu Keturunan Rasulullah Menuntut di Makkah Regu Sultan Zainal Abidin III Menentang Pertapakan British di Terengganu Berunding dengan British Memerintah Paloh dengan Hukum Islam Sembahyang Berimam Nabi Khidir as Mahkamah Keadilan Sendiri Amalan Tareqat dan Syahadat Tukku Kontroversi Syahadat Tambahan Tukku Paloh.

Tukku Paloh atau nama sebenarnya Sayid Abdul Rahman bin Muhammad Al Idrus adalah ulama kerohanian yang berkecimpung dalam bidang pentadbiran dan diplomatik di terengganu. Beliau hidup dalam zaman pemerintahan lapan orang sultan silih berganti; paling lama dan paling kuat pengaruh beliau semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin III, Sultan Terengganu ke-11.

Kerana kewibawaannya, beliau diberi mandat oleh Sultan mentadbir kawasan Paloh dan mengawasi Hulu Terengganu. Beliau juga diterima sebagai penasihat pertama dan utama kepada Sultan dalam berbagai persoalan. Beliau tegas dan pintar dalam bidang diplomatik, dan sering diberi peluang mewakili Sulatan berunding degan pihak British sehingga pada zaman itu British gagal menjajah Terengganu.

Tukku Paloh terkenal sebagai seorang wali ALLAH yang mempunyai berbagai karamah dan sentiasa mendapat bantuan ALLAH SWT khusunya sewaktu mengendalikan urusan rakyat. Tukku Paloh adalah khalifah Tareqat Naqsyabandiah, dan beliau turut mengamal dan mengembangluaskan 'Syahadat Tukku' satu amalan yang disusun oleh ayahnya Tukku Tuan Besar.

Di antara anak murid dan pengikut Tukku Paloh yang terkenal ialah Haji Abdulu Rahman Limbong, Haji Mat Shafie Losong, Tuk Kelam, Tuk Janggut, Datuk Bahaman, Mat Kilau, Haji Wan Emobong Paloh, Haji Abdullah Chik Fatani, Tuk Gajah, dan SUltan Zainal Abidin III

Tuan Tulis
TUAN TULIS: Tempat Rujuk MasyarakatRahsia Di Sebalik Gelaran TUan TulisPadam Kebakaran Besar di MakkahMengubat Secara RohaniahSuka Duduk Dengan Orang Jahil.

Nama sebenar Tuan Tulis adalah Haji Ismail bin Hussein, terkenal sebagai seorang wali ALLAH yang mendekati masyarakat dengan penuh hikmah. Beliau menjadi tempat rujuk orang ramai dalam pelbagai masalah, khususnya dikalangan penduduk Kuala Talang dalam daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan.

Namanya turut dikenali di kalangan kerabat Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, kerana beliau pernah mengubati Yang Dipertuan Besar yang pertama yang uzur di London pada tahun 1925. sedangkan pada ketika itu Tuan Tulis sebenarnya sudah meninggal dunia tiga tahun lepas.

Oleh kerana miskin, beliau tidak dapat membeli kitab-kitab yang menjadi teks pengajian sebagaimana yang dimiliki oleh pelajar-pelajar lain, "Setiap malam beliau menyalin matan kitab yang akan dipelajari pada keesokan harinya dengan cara meminjam dari pada kawan-kawannya. Begitulah tabiatnya," cerita Tuan Haji ISmail Haji Hussein, imam Masjid Tuan Tulis di Kuala Talang, Kuala Pilah, Negeri Sembilan.

Melihat pada tabiatnya yang rajin dan tekun menulis itulah, guru dan sahabat-sahabat sepengajiannya memanggil beliau 'Ismail Tulis'. Gelaran ini sungguh mesra sepanjang beliau dalam pengajian itu. Apabila tamat pengajian, orang-orang kampung menghormatinya pula dengan panggilan "Tuan Tulis".
,
Syeikh Said Al-Linggi,
ASY SYEIKH MUHAMMAD SAID AL LINGGI: Ulama Tareqat Pencorak MasyarakatBertemu Rasulullah dalam suriDakwah ke Siam, Kampuchea dan SingapuraAnak Melayu Berjiwa BesarProfil Ringkas Penulis Manakib Syeikh Said Al LinggiProfil Ringkas Khadam Syeikh Said.

Keistimewaan Asy Syeikh Muhammad Al Linggi ialah beliau bukan saja alim empat mazhab feqah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang muktabar tetapi juga terkenal sebagai seorang ulama yang mengembangkan Tareqat Ahmadiah yang diasaskan oleh Asy Syeikh Muhammad Idris Ad Dandrawi r.m. Dan kerana mengembangkan ilmu tareqat, beliau menjelajah hingga ke Kampuchea, Thailand dan Singapura, selain di merata Semenanjung Tanah Melayu khususnya negeri asalnya Negeri Sembilan Darul Khusus.

Di Negeri Sembilan, Syeik Said menjadi ulama pertama yang membuka pusat pengajian sistem pondok bertempat di Ampangan, kira-kira 1km dari bandar Seremban. Beliau tidak pernah rehat dari mengajar orang ramai di merata tempat khususnya dalam daerah Linggi dan Port Dickson.

Syeikh Muhammad Nor Al-Kholidi,
SYEIKH MUHAMMAD NOR AL KHOLIDI adalah khalifah ke-35 Tareqat Naqsyabandiah dan terkenal sebagai seorang wali Allah dengan berbagai karamah. Beliau juga seoranhg pemimpin masyarakat yang bewibawa dan berjiwa sufi. Ini bukti dengan berjayanya beliau memimpin ahli jemaahnya di perkampungan Sungai Cincin, Gombak, sekitar tahun 1894-1919, di mana satu struktur pentadbiran dan undang-undang yang dilagangnya sendiri dapat dipraktikkan.

Dengan sokongan orang ramai, Syeik Muhammad Nor yang berasal dari Sumatera Utara, dapat membangunkan sebuah pusat pengajian yang bukan saja menekankan sola-soal ilmu tetapi juga tarbiah rohaniah.

Kampung Sg. Cincin, Gombak terletak kira-kira 13 km dari bandaraya Kuala Lumpur. Syeik Muhammad Nor Al Kholidi mula menerokanya pada sekitar tahun 1894, kira-kira 10 tahun dari tarikh beliau tiba di Tanah Melayu dari kampung asalnya di Penyambongan, Sumatera Utara.

Turut behijrah bersama ulama sufi ini ialah adik angkatnya Syeikh Zainal Abidin dan dua ulama lain. Mereka dari keturunan Mendeleng. Keempat-empat mereka alim-alim belaka dan apabila sampai ke Semenanjung mereka berpecah, seorang menetap di Tapah Perak, seorang lagi mungkin di Perak juga, cuma mereka berdua (Syeikh Muhammad Nor dan Syeikh Zainal Abidin) yang tidak berpisah," kata Hajah Fatimah, 69 tahun, anak bongsu kepada Syeikh Muhammad Nor, ketika ditemui di rumah anaknya di Sentol Pasar, Kuala Lumpur.

Tuk Kenali
TUK KENALI: Penyemarak Kebangkitan PondokAnak GeniusBerkat Doa dan Asuhan IbuPendidikan Pondok Tuk KenaliKitab-kitab PengajianGiat Dalam PenulisanPeranan Dalam PemerintahanAkhlak dan Amalan RohaniahKeramah Tuk KenaliPulangnya Ulama TerbilangTuk Kenali Dari Kacamata Anak Muridnya.

Nama Tuk Kenali tidak asing lagi di negara ini, dan satu ketika dulu pengaruh beliau cukup kuat hingga sampai ke Patani. Beliau mempunyai peranan langsung terhadap kebangkitan Islam di Kelantan pada zaman kegemilangannya hingga mendapat julukan 'Serambi Mekkah.'

Di samping mengajar, Tuk Kenali aktif dalam penulisan, urusan kemasyarakatan dan juga pemerintahan. Beliau adalah orang penting di belakang penerbitan majalah 'Pengasuh'. Pernah menjadi Ahli Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dan Ahli Majlis (Dewan) Ulama.

Tuk Kenali berpesan kepada murid-muridnya, antara lain, "mengaji sungguh-sungguh" dan "Buka pondok".

Sekitar dua dekad pertama abad ke-20 itu, era pondok-pondok pengajian berkembang begitu pesat hasil sumbangan barisan pelapis yang mendapat asuhan dan tarbiah secara langsung dari Tuk Kenali serta tokoh-tokoh ulama lain di Kelantan. Murid-murid Tuk Kenali datang dari merata tempat terutamanya Kelantan, Kedah dan Terengganu.

Menurut sumber yang boleh dipegang, Tuk Kenali mengamalkan Tareqat Ahmadiah. Beliau dikurniakan banyak karamah, kelebihan yang pelik-pelik tetapi benar berlaku.


Dan
Tuan Hussein Kedah Al-Banjari.
TUAN HUSSEIN KEDAH AL BANJARI adalah pengasas kepada enam buah pondok pengajian dalam negeri Kedah dan sebuah di Poko Sena, Seberang Perai. Ini tidak termasuk usaha beliau membangunkan semula pondok datuknya di Gajah Mati, Jitrah, Kedah.

Beliau telah menulis tidak kurang daripada 18 buah kitab mengenai berbagai persoalan agama. Dan dalam bidang ini(mengarang kitab) beliau adalah ulama Kedah yang terbanyak mengarang kitab pada zamannya.

Dalam melaksanakan hukum, Tuan Hussein sangat berhalus dan tegas. Beliaulah orang yang pertama menentang sistem riba dalam soal pinjam-meminjam serta menolak pelaksanaan peraturan tauliah mengajar yang diselewengkan, dan menentang perlaksanaan akta cetak kitab.

Lantaran keberaniannya mempertahankan pendirian, Tuan Hussein menerima tindakan dibuang negeri. Namun semasa di Seberang Perai, beliau terus bergiat menyembarkan ilmu dan mengarang kitab. Tuan Hussein juga seorang pendakwah yang aktif.

5/05/2010

TALKIN

Bismillah hir rah man nir rahim.

Mahasuci Tuhan yang Engkau bersifat dengan Baqa' dan Qidam, Tuhan yang berkuasa mematikan sekalian yang bernyawa,

Mahasuci Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang baik dan siapa yang kecewa.
Mahasuci Tuhan yang menjadikan lubang kubur sebesar-besar pengajaran
untuk menjadi iktibar kepada orang yang lalai, dan sebesar-besar
amaran kepada orang yangmas ih hidup.

Ingatlah! Bahawa sekalian mahluk Allah akan jahanam dan binasa,
melainkan zat Allah Taala. Ialah Tuhan yang Mahabesar kuasa
menghukum, manakala kita sekalian akan kembali menghadap hadirat Allah Taala.

Wahai PULAN Binti PULAN, wahai PULAN Binti PULAN, wahai PULAN Binti PULAN , hendaklah kamu ingat akan janji-janji Allah yang mana kamu ada bawa bersama-sama dari dunia ini.

Sekara ng kamu telah menuju mas uk ke negeri Akhirat.
Kamu telah mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan
sebenar-benarnya melainkan Allah, dan bahawa senya Nabi Muhammad itu Pesuruh Allah.

Ingatlah wahai PULAN Binti PULAN, apabila datang kepada kamu 2 orang
malaikat yang serupa dengan kamu iaitu Mungkar dan Nakir, maka
janganlah berasa gentar dan takut, janganlah kamu berdukacita dan
risau serta janganlah kamu susah-hati dan terkejut.

Ketahuilah wahai PULAN Binti PULAN, bahawasanya Mungkar dan Nakir itu
hamba Allah Taala, sebagaimana kamu juga hamba Allah Taala.

Apabila mereka menyuruh kamu duduk, mereka juga akan menyoal kamu.
Mereka berkata:
Siapakah Tuhan kamu?
Siapakah Nabi kamu?
Apakah agama kamu?
Apakah kiblat kamu?
Siapakah saudara kamu?
Apakah pegangan iktikad kamu?
Dan apakah kalimah yang kamu bawa bersama-sama kamu?

Di mas a itu hendaklah kamu menjawab soalan-soalan mereka dengan
cermat dan sehabis-habis terang, tepat dan betul.

Janganlah berasa gementar, janganlah cuak dan janganlah bergopoh-gapah, biarlah tenang dan berhati-hati.

Hendaklah kamu jawab begini:
Allah Taala Tuhanku,
Muhammad nabiku,
Islam agamaku,
kitab suci Al-Quran ikutanku,
Baitullah itu qiblatku, malahan solah lima waktu, puasa di bulan
Ramadhan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji diwajibkan ke atas aku.

Semua orang Islam dan orang yang beriman adalah saudara aku, bahkan
dari mas a hidup hingga aku mati aku mengucap: "La ila ha illallah Muhammaddur rasulullah".

Wahai PULAN Binti PULAN tetapkanlah hatimu, inilah dia suatu dugaan
yang paling besar. Ingatlah bahawa kamu sekarang sedang tinggal di
dalam alam Barzakh, sehingga sampai satu mas a kelak, kamu akan
dibangunkan semula untuk berkumpul di Padang Mahsyar.

Insaflah wahai PULAN Binti PULAN, bahawa senya mati ini adalah benar,
soalan malaikat Mungkar dan Nakir di dalam kubur ini adalah benar,
bangun dari kubur kemudian kita dihidupkan semula adalah benar,
berkumpul dan berhimpun di Padang Mahsyar adalah benar, dihisab dan
dikira segala amalan kamu adalah benar, minum di kolam air nabi
adalah benar, ada syurga dan neraka adalah benar.

Bahawa senya hari Kiamat tetap akan adanya, begitu juga Tuhan yang
maha berkuasa akan membangkitkan semula orang-orang yang di dalam kubur.

Di akhirnya kami ucapkan selamat berpisah dan selamat tinggal kamu disisi Allah Taala.

Semoga Tuhan akan memberi sejahtera kepada kamu. Tuhan jua yang
menetapkan hati kamu. Kami sekalian berdoa mudah-mudahan Allah Taala
menjinakkan hati kamu yang liar, dan Allah menaruh belas kasihan
kepada kamu yang berdagang seorang diri di dalam kubur ini.
Mudah-mudahan Tuhan akan memberi keampunan dan memaafkan kesalahan
kamu serta menerima segala amal kebajikan kamu.

Ya Allah Ya Tuhan, kami merayu dan bermohon kepada Mu supaya tidak
disiksa mayat ini dengan kemegahan penghulu kami Muhammad SAW.

Subhana rabbika rabbil izati amma ya sifun wassallamu
alalmursalinwalham dulillahi rabbil alamin.

Penyakit Umat

Pertahanan diri umat Islam sebenarnya adalah rohnya yang merupakan baju besi maknawi dan rohani dari serangan luar. Gejala-gejala yang tidak sihat yang datang daripada perang saraf dan gerak saraf musuh adalah untuk melemahkan ketahanan iman umat Islam, perpaduan serta ilmu pengetahuan islam. Musuh jika menyerang dari aspek yang lain seperti kekayaan, ketenteraan, itu hanyalah serangan kekuatan sampingan, bukan serangan terhadap kekuatan umat yang utama

Di akhir zaman ini sudah ramai umat Islam yang kehilangan Tuhan atau tidak memikirkan lagi adanya Tuhan. Hinggakan mereka tidak terasa lagi peranan Tuhan di dalam kehidupan. Walaupun mereka percaya adanya Tuhan, tapi pada mereka kehidupan ini seolah-olah tiada campur tangan Tuhan. Boleh dikatakan, sudah ramai umat Islam yang 'tidak perlukan' Tuhan. Jika mereka pandai, pada mereka ini adalah disebabkan usaha mereka semata-mata, tidak kena-mengena dengan Allah.

Jika mereka kaya, berpangkat atau berkuasa, ia adalah kerana kemampuan mereka. Pada mereka, Tuhan sudah tiada kuasa menentukan nasib mereka. Pada mereka, Tuhan itu hanya sekadar ada, peranan-Nya kepada manusia seolah-olahnya tidak ada. Cuma sekali-sekala terasa Tuhan diperlukan, setelah mereka tidak ada kuasa pada diri mereka, seperti sakit, miskin atau dianiaya sesama mereka. Barulah mereka mula berdoa atau meminta kawan-kawan menolong mendoakan keselamatan mereka.

Setelah baik atau senang semula, mereka lupa kembali kepada Allah. Dia tidak diperlukan pula. Sikap ini bukan sahaja berlaku kepada ramai umat Islam di akhir zaman. Bahkan yang kelihatan beragama pun seperti masih bersembahyang, berpuasa, naik haji, sama sahaja.

Orang beragama dengan tidak beragama sudah sama sikapnya. Maka kesimpulannnya, yang paling rosak di waktu ini adalah aqidah umat Islam. Pada mereka Tuhan ada atau tidak ada sama saja. Kalaupun percaya adanya Tuhan, Tuhan tidak diperlukan di dalam hidup mereka. Pergantungan dengan Tuhan sudah tidak ada. Betapa pulalah untuk ditakuti atau dicinta, langsung tidak ada di dalam perasaan mereka.

Side effectnya apa sudah terjadi?

Orang beragama atau tidak, perangainya sama saja.
Sama-sama jahat, sama-sama membuat mungkar, sama-sama bergaduh, sama-sama berkrisis.
Sama-sama tidak ada kasih sayang, sama-sama tidak ada bertimbang rasa, sama-sama tidak peduli-mempeduli.
Sama-sama tidak sabar, sama-sama tidak pemurah, sama-sama tidak merendah diri.

Mengapakah perangai orang yang beragama dengan yang tidak ada agama sama?

Kerana mereka mengamalkan agama secara tradisi, agama sekadar satu warisan, tidak ada ilmu menyeluruh tentang agama, apalagi dihayati. Yang diharap hanya pahala, pahala, pahala. Pengamalan Islam bukan ditunjangi oleh kerana takut atau cintakan Tuhan, maka sebab itulah ibadah mereka tidak melahirkan akhlak yang mulia.

Maka berkat Tuhan pun tidak turun lagi ke dunia ini. Apabila berkat tidak ada, benda baik pun menjadi mudharat. Tuhan menimpakan bencana kepada sesiapa sahaja tidak kira orang baik atau orang jahat, berlaku secara umum di mana-mana. Jika kepada orang jahat itu, sebagai hukuman, kepada orang baik pula sebagai penghapusan dosa atau meninggikan darjatnya.

Makanan yang baik-baik pun sudah hilang berkatnya, sedap dan lazat tetapi membawa penyakit. Penyakit barah yang menakutkan, kencing manis yang merbahaya. Darah tinggi, sakit jantung menyusahkan manusia. Begitulah kalau Tuhan sudah murka kepada manusia, makanan yang halal pun menjadi musuh manusia. Walaupun begitu manusia tidak insaf juga, maksiat dilakukan bertambah berganda-ganda.

Tanpa takut, tanpa bimbang tindakan Tuhan, ajaran Tuhan sekalian alam masih tidak dipedulikan. Tuhan tidak diperjuangkan bahkan dilupakan. Manusia sibuk dengan makan, sibuk dengan minum dan dan sibuk dengan pakaian.

Sibuk dengan maksiat dan hiburan, sibuk dengan pembangunan dan kemajuan. Tuhan hanya sebagai slogan. Tuhan bukan matlamat hidup, kalimah Tuhan hanya sampingan. Maka, tidak hairanlah Tuhan bertindak. Dia mengarahkan makanan menjadi musuh insan hingga setiap hari manusia menderita disebabkan oleh makanan.

Tidak nampak lagi oleh manusia akan kekuasaan Tuhan…..
Bilakah manusia mahu sedar dan insaf kembali ke pangkal jalan??

Hari ini orang menyebut Allah
bukan dari jiwanya.
Ia disebut hanya sebagai budaya.
Tuhan disebut sekadar
untuk menyedapkan bahasa atau kata-katanya...

4/22/2010

Mencari Penyatuan UMAT

Yang BENAR itu nyata dan yang BATHIL itu nyata.
Apa yang pasti IMAM 12 itu adalah dari kalangan AHLUL BAIT maka hendaklah kita mengambil pendekatan berbaik sangka pada mereka dan semua sahabat termasuk juga para tabiin.tabi tabiin.dan semua ulama ,salaf ,khalaf,wali wali…dan juga semua muslimin muslimat.AKAL yang waras PASTI dapat membezakan antara HAQ dan BATHIL……SYIAH ka AHLI SUNNAH ka,PAS ka UMNO ka,PKR ka…apa pon kalau HAQ tetap HAQ….kalau BATHIL tetap BATHIL……semua NAMA itu di NAMA kan sebagai tanda perpecahan pada umat ISLAM akhir zaman yang akhir nya akan disatu kan dibawah PANJI ISLAM InsyaAllah..maka menjadi tanggung jawab kita yang mempunyai sedikit kesedaran bagi mencari jalan pada perpaduan UMAT MELAYU dan ISLAM ini.

Renung...renungkan

Siapakah kita? yang berani menentukan kriteria2 atau ciri seorang Ahlullah atau kekasih Allah... Dia (Allah swt) berhak menyukai siapa saja, sesuka-Nya. Mengatur para kekasihNya berpenampilan seperti kehendakNya. Kenapa kita berani mengatur, apalagi dengan standard yang kita buat sendiri, bahwa seorang kekasih Allah pastilah berseri-seri, ramah, selalu tersenyum? Berjubah, atau berjanggut? Lebam dahinya ,pasti hidupnya berjaya secara duniawi apalagi ukhrawi? Alangkah sombongnya kita.
Kita sendirilah yang menciptakan penghalang, filter yang kita reka2 sehingga menutup kita dari jalan kebenaran. Kita yang menciptakan ‘waham kesolehan’ sendiri. Waham, ilusi, yang justru dapat menjauhkan kita dari pintuNya. Kita telah tertipu oleh ’standard jaminan mutu kesolehan’ yang dibangunkan oleh zaman kemodenan ini.
Allah pun, dari 99 namanya, terbagi kepada dua jenis Yang ‘Jamal’ ..............atau Yang Indah , sedap kedengaranya seperti Maha Penyayang, Maha pengampun, Maha sabar, dan sebagainya. Tapi Dia juga memiliki nama-nama Yang ‘Jalal’.........atau yang keras, menyeramkan dalam sudut pandang kita, seperti Maha Pedih Siksanya, Yang Maha Membalas, Yang Maha Keras, Yang Maha Mengalahkan, Yang Maha Menghinakan, Yang Maha Memaksa, dan sebagainya.
Setiap makhluk membawa potensi kombinasi dari 99 nama-namaNya, termasuk pula para kekasih-Nya. Mengapa kita melabelkan pada diri kita sendiri bahwa ‘Kekasih Allah pastilah ramah, enak, baik, wangi, bersih, bla-bla-bla?’ kerana ada yang demikian, ada pula yang tidak. Semuanya mengikut kehendak Nya......apa mauNya ia....
Perhatikan Ayat dibawah:-
“Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh-sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar.”
Seharusnya ini cukup untuk kita renungka.....tambahan jika kita menghayati kisah2 hidup para KekasiNya yang terdahulu...seperti Kisah Nabi Syuib yang awalnya seorang yang miskin merempat hidupnya di sebuah gurun padang pasir, kisah Nabi Ayub yang hidup berpenyakit , berbau dan hidup di pasar atau mungkin juga kisah seorang pemuda yang keras sifatnya dengan memimpin pasukannya ke negara tetangga dengan menyerang , menyiksa, atau mengampuni serta memaafkan sesiapa sesuka hatinya. Akankah kita mengikutinya....kerana dialah Iskandar Dzulkarnain yang di sebut dalam AlQuran “..Hai Dzulqarnayn, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka.”.
Dan jika kita hayati kisah Rasullulah juga sedemikian....seorang pemuda yang diam, baik, suka menyendiri di bukit2 dan gua...tiba2 mengahwini janda kaya yang cantik dan akhir mengakui membawa agama baru yang menyalahi nenek moyang mereka...adakah kita mahu mempercayainya....................
Renung...renungkan

Peristiwa di Padang Karbala

Peristiwa di Padang Karbala adalah buku cerita kanak-kanak tulisan Wan Yusof Hassan, bekas pegawai penyelidik dan editor Dewan Bahasa dan Pustaka. Novel ini adalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka di zaman belum munculnya ustaz-ustaz wahabi yang kembali dari Jordan dan Saudi. Saya masih ingat buku ini dibelikan oleh ayah saya, tuan Haji Musa bin Yahya sebagai upah kerana mendapat tempat ke sepuluh dalam kelas darjah dua pada tahun 1982. Saya membacanya dengan air mata bergenang dan bertanya 'Mengapa ada orang Islam berani dan sanggup membunuh cucu Nabi Muhammad saw setelah kewafatan baginda?'

"Saudaraku semua, jangan biarkan Baginda Husin minum air sungai itu. Halanglah dia. Kiranya dia dapat meminum air itu tiada siapa lagi yang dapat menentangnya."

Apabila didengar oleh askarnya dengan segera dipanahnya baginda. Baginda Husin yang dahaga dan letih itu tidak sempat mengelaknya. Anak panah itu akhirnya mengenai leher baginda. Segera dicabut oleh baginda anak panah itu dan dibuangkannya ke dalam sungai Furat.

Baginda memekup lukanya dengan tangan kiri sambil terus mengamuk. Tentera Baginda Yazid datang dengan ramainya mengerumuni baginda. Setengah daripada aksar itu takut untuk menentang baginda. Manakala setengahnya pula malu hingga mereka berpaling - tidak sanggup menatap wajah cucu Rasulullah. Ketika itu muncullah Simirlain menyeru rakan-rakannya agar segera memancung Baginda Husin. Akan tetapi semuanya merasai suatu macam ketakutan untuk menentang baginda.

"Bunuhlah baginda, kerana aku ada bersama-sama kamu. Apa yang telah kamu lakukan hanya memusuhinya saja. Kenapakah kamu tidak sanggup untuk membunuhnya?" kata Simirlain.

"Kamu pun apa kurangnya dari kami? Kita berjuang adalah untuk mencari kekayaan. Mencari pangkat dan darjat!" jawab mereka.

"Kamu semuanya tidak begitu percaya akan kebolehanku. Nanti aku tunjukkan padamu bahawa segala kata-kataku ini akan kukotakan."

Simirlain pun segera mendapatkan Baginda Husin. Apabila dilihat oleh Baginda, teringatlah Baginda akan sabda Rasulullah bahawa orang yang akan membunuhnya keadaan mukanya hitam dan teteknya seperti tetek anjing.

Dengan tidak bertangguh lagi Simirlain pun menikam Baginda Husin pada dadanya dan lehernya terus dipenggal. Syahidlah Baginda Husin pada 10 Muharam iaitu hari Jumaat.

Ruh al-Quds

Ruh al-Quds yang dilambangkan oleh cahaya yang menyala di dalam qalbu yang juga merupakan utusan-Nya di dalam diri, yang membawa ketetapan-ketetapan hidup si nafs di dunia ini. Pengutusan rasul yang batin ke dalam inti dari nafs ini lebih dari sekadar simbol bahwa pengabdiannya diterima (diredhai). Ruh al-Quds merupakan juru tunjuk si nafs dari dalam qalb, dan nafs yang telah diperkuat dengan ruh ini akan disebut sebagai an-nafs an-natiqah (jiwa yang berkata-kata disebabkan adanya juru tunjuk dari dalam qalbunya. Ulama juga menyebut sebagai an-nafs al-muthmainah. Disebut muthmainnah karena si nafs tersebut telah stabil dalam orbit dirinya, di sini ruh tadi disebut pula sebagai yang diturunkan ke qalbu yang memperoleh kemenangan.
Rujuk ayat-ayat ini:-
“Dialah yang telah menurunkan as-sakinah ke dalam qalb orang-orang al-mu’min, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah ada” (Al-Fath [48]: 4).
“Apabila Allah menghendaki kebaikan (khairan) atas seorang hamba, maka diadakannya pemberi pelajaran dari qalb-nya” (Rasulullah SAW).
“Barang siapa memiliki juru-nasehat dari dalam qalbnya, berarti Allah telah memberi seorang penjaga (hafidh) atasnya” (Rasulullah SAW)
Dan
“Seandainya syaitan2 tidak mengelilingi qalbu anak Adam, nescaya mereka dapat melihat ke malakut langit” (Rasulullah SAW).

2/12/2010

HAKIKAT

HAKIKAT
Apabila seseorang yang menjadi murid itu sampai kepada tujuan makrifah Allah Ta`ala iaitu Musyahadah akan Nur Tajalli Allah. Imam Al-Ghazali menerangkan bahawa Tajalli itu barang yang nyata bagi hati seseorang itu daripada cahaya Alam Ghaib dan di sana dia dapat faham hakikat segala perkara, seperti musyahadah akan Asma’ Dan Sifat dan juga Zat Allah Ta`ala dan dapat memahami rahsia Al-Quran dan mendapat yang tidak boleh dapat dengan usaha dan belajar.
Ketiga-tiga perkara itu tiada boleh terasing sama sekali iaitu Syariat, Tariqat Dan Hakikat kerana Tariqat Dan Hakikat tiada boleh betul dan boleh didapati dengan tiada adanya Syariat. Begitu juga dengan Syariat, tiada akan adanya nilai sekiranya tiada ada Tariqat Dan Hakikat.
Inilah sebabnya Ulama Muhaqqiqin berwasiat dengan katanya:
“Syariat dengan tiada adanya Tariqat adalah kosong manakala Tariqat dan Hakikat dengan tiada adanya Syariat adalah tiada sah”
Seorang yang beriman itu meskipun tinggi darjatnya dan dia sudah naik ke pangkat wali, maka tiada akan gugur daripa- danya undang-undang Syariat. Dia wajib melaksanakan setiap
perkara yang difardhukan ke atas dirinya sepertimana yang ter-kandung dalam ucapan Dua Kalimah Syahadah.
Sesiapa yang menyangka bahawa apabila seseorang itu telah menjadi wali atau telah sampai hatinya kepada Hakikat Musyahadah akan Allah Ta`ala lalu digugurkan baginya segala undang-undang Syariat, maka sesungguhnya sangkaan yang demikian itu adalah sangkaan orang yang sesat dan ia menye-satkan pula orang lain.
Sesungguhnya Nabi-Nabi pun tiada gugur perintah Syara’ daripadanya, masakan pula wali-wali yang darjahnya lebih ren-dah daripada Nabi-Nabi ‘Alaihimus Solatu Wassalam itu sendiri.
Setelah mengetahui serba sedikit berkenaan dan kedudu-kan Syariat, Tariqat Dan Hakikat, sekarang marilah kita menge-tahui pula apakah perkara yang mesti dilakukan oleh seseorang murid itu dan sesungguhnya perkara yang tiada asing lagi bagi murid itu, terpaksalah ia mengikuti dan menghiasi dirinya dengan segala perkara undang-undang Syariat kerana dengan itu akan bercahayalah hatinya dan hilanglah kegelapan yang bertapak di jiwanya lantaran ditutupi oleh najis maksiat.
Dan ketahuilah bahawa segala rupa kedurhakaan kepada Allah Ta`ala itu adalah maksiat dan maksiat itu adalah satu kegelapan iaitu zulmah dan zulmah itu akan mengalir masuk (meresap) dan bertapak di hati. Begitulah juga dengan taat ia itu segala perkara rupa Bakti kepada Allah Ta`ala itu adalah
satu cahaya yang juga dapat mengalir masuk dan bertapak dihati manusia.
Andainya cahaya Syariat sudah ada pada hati murid itu, maka hati murid itu akan bercuaca dan ketika itu amat layaklah bagi murid itu masuk dan berada di atas jalan (Tariqat) untuk menuju dan sampai kepada Hakikat (iaitu Musyahadah akan Allah Ta`ala) atau sampai kepada Allah Ta`ala.
Oleh yang demikian bolehlah difahami bahawa masuk kepada Tariqat itu adalah bererti seseorang murid itu sedang di dalam perjalanannya menuju kepada hakikat makrifat Allah Ta`ala dan sesungguhnya bagi mereka yang telah sampai hatinya dan amalan hidupnya kepada Allah Ta`ala itu baginya adalah mempunyai Tariqat (jalan) yang tersendiri. Tariqat itu ada namanya yang bermacam-macam dan berbagai-bagai lagi diantaranya ialah:
a. Ada setengah orang yang hatinya sampai kepada Allah Ta`ala dengan melalui wirid-wirid atau beribadat dengan ibadat sunat.
b. Ada setengah orang yang lain pula hatinya sampai kepada musyahadah akan Allah Ta`ala dengan menjadi khadam gurunya yakni ahli-ahli Sufi atau berguru kepada ahli-ahli sufi yang melazimkan pada babnya.
c. Setengah orang pula yang hati mereka sampai kepada Musyahadah akan Allah Ta`ala dengan berusaha bekerja menggunakan tenaga fikiran dan hasilnya peker-jaan itu diletakkan semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Ta`ala serta dimanfaatkan pula kepada yang memerlukannya.
d. Setengah orang pula hatinya sampai kepada Musyahadah akan Allah Ta`ala melalui mengajar, mendi-dik, menunjukkan manusia dengan ilmunya yang benar-benar faham diatas Aqidah, Akhlak, Pengorbanan Diri dan Harta serta membina manusia mengikut contoh Nabi Muhammad S.A.W. dalam ilmu dan amalnya baik dari segi hak-hak kehambaan mahupun hak-hak ketuhanan dan bermacam-macam lagi akan tetapi yang akhir inilah yang paling utama kata Imam Al-Ghazali Rahimahullahu Ta`ala ‘Anhu.
Orang yang termasyhur dikalangan penghuni langit dengan nama Azhima (iaitu mempunyai darjat kebesaran dan keutamaan) kerana ianya tiada ubah seperti matahari lantaran dirinya bercahaya (cerah) dan memberi cahaya kepada orang lain atau dengan kata perumpamaan yang lain ialah tiada ubah ia sepertimana kasturi lantaran dirinya sudah harum dan mengharumkan orang lain pula.

TARIQAT

TARIQAT
Tariqat ialah bagi memilih jalan yang lebih selamat pada segala amalan dan segala pekerjaan serta meninggalkan perkara-perkara yang dianggap menjadi kesamaran seperti hendaklah kita memilih jalan Wara`. Wara` di sini bukanlah bererti seseorang itu asyik memegang tasbih sahaja sehingga tiada mahu ia berusaha dan bekerja sepertimana yang dikehen-dakki oleh Syariat akan tetapi Wara` yang dikehendaki di sini
ialah sepertimana yang telah dijelaskan oleh ulama. Imam Al-Ghazali telah membahagikan Wara` itu kepada empat bahagian iaitu:
a. Wara` Orang Kebanyakkan. Iaitu Wara’ bagi orang yang meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Ta`ala dan ini adalah Wara` orang yang sedang berada pada darjat Syariat.
b. Wara` Orang Yang Soleh. Iaitu Wara` bagi orang yang meninggalkan segala perkara yang samar-samar hukumnya (syubhat) perkara ini jika dikerjakan tidaklah menjadi salah bagi orang yang berada pada darjah Syariat akan tetapi menjadi salah bagi orang yang berada pada darjah Tariqat.
c. Wara’ Orang Yang Muttaqin (takut pada Allah Ta`ala) Iaitu Wara’ bagi orang yang meninggalkan barang yang tiada mengapa jika dikerjakan tiada jadi makruh dan tiada pula Khilafu Aula ini adalah kerana takut luput (hilang) barang yang diantaranya dan diantara Allah Ta`ala daripada nur dan cahaya yang berada pada mata hatinya.
d. Wara’ Orang Yang Siddiqin (orang-orang yang benar)
Iaitu Wara’ bagi orang yang meninggalkan segala perkara yang menyebabkan terasing diantaranya dan di antara Allah Ta`ala daripada segala jenis perkara yang membinasakan agama Allah Ta`ala dan hatinya.

SYARIAT

SYARIAT
Syariat ialah mengikutkan agama Allah S.W.T iaitu Islam sepertimana yang dibawa datang awal oleh Nabi Muhammad S.A.W dengan erti kata menunaikan segala perintah dan suruhannya dan menjauhi serta meninggalkan segala larangannya.
Maka di dalam perkara menunaikan segala perintah inilah menjadi sebab menentukan hukuman keatas manusia dan jin didalam Islam apabila sempurna akal, sihat ceria, terima seruan Nabi Muhammad S.A.W dan sampai had taklif syara’ (baligh) wajib mengucap Dua Kalimah Syahadah dengan menyem-purnakan rukunnya, syarat serta sahnya dan mengetahui ia akan perkara-perkara yang membatalkannya bagi memfardhu-kan Islam keatas dirinya untuk memelihara serta menjaga kemuliaan (Maruah) Agama Islam, Diri, Keturunan, Harta Benda Dan Tanah Air. Sepertimana firman Allah S.W.T:
Baqarah ayat 138
Mafhumnya:
“Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah (yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak
Islam)! Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadanya jualah kami beribadat”.
Iaitu Syariat yang sampai pada Maqam Hakikat Tauhid serta yang sah i’tiqadnya itu bagi Ahli Sunnah dan berjalan pada zahirnya jalan Syariat yakni muafakat zahir dengan Syari-at Muhammadiah dan batinnya dengan Tariqat Ahmadiah (yang dikehendaki disini ialah perjalanan yang bercontohkan kepada Nabi Muhammad S.A.W pakaian zahir Uswatun Hasanah, Rahmatun Lil Alamin, Makarimul Akhlak, Khuluqil Adzim hingga merdeka ia daripada segala yang lain daripada Allah kepada Allah Ta`ala semata mata.
Setelah murid itu menjalani akan jalan Syariat,

IKHLAS

IKHLAS
Ertinya Kebersihan Hati. Ia juga menjadi salah satu daripada rukun yang paling besar daripada segala kerja yang bersangkut paut dengan hati bagi segala jenis ibadat samada zahir ataupun batin adalah berpusing di sekitarnya. Ia juga sebagai hakim bagi menentukan amalan itu diterima ataupun tiada diterima.
Pernah suatu ketika Abu Zar r.a. bertanya kepada Rasullullah S.A.W. tentang ikhlas lalu beliau menjawab “sabarlah, nanti saya akan bertanya kepada Jibril a.s. apa itu ikhlas,” kemudian Jibril a.s. menjawab nanti dia akan bertanya kepada Mikail a.s. dahulu, lalu Jibril a.s. bertanya kepada Mikail a.s., maka Mikail a.s. menjawab pula nanti ia akan bertanya sendiri kepada Allah Ta`ala tentang perkara tersebut, lalu Mikail a.s. bertanya kepada Allah Ta`ala dan Allah Ta`ala berfirman dengan mafhumnya “ikhlas adalah satu rahsia daripada beberapa rahsiaku dan aku berikan kepada sesiapa yang aku mahu!”.
Maka dari sini tahulah kita bahawa ikhlas ini tiada dapat dicapai melainkan berbanyak-banyak berdoa kepada Allah Ta`ala dengan meminta supaya dikurniakan kepada kita di samping menunaikan syarat-syarat untuk mencapainya seperti melazimkan bersedekah dengan bersunyi-sunyi tiada di hadapan khalayak ramai, begitu juga dengan solat sunat dan lain-lain lagi. Selain dari itu, kita tiada beria-ia menjadi diri kita sebagai seorang yang ikhlas kerana ikhlas itu adalah kerja hati dan kalau ia adalah kerja hati, maka sudah tentu ia tiada dapat dibuat atau dipisahkan dengan secara zahir. Oleh itu, untuk mencapai maqam ikhlas, hendaklah kita meminta akan perto-longan dari Allah Ta`ala banyak-banyak serta melazimkan akan syarat-syaratnya.
Satu perkara yang menjadi pertentangan yang paling hebat sekali bagi ikhlas itu ialah riya’. Dia adalah sebesar-besar penyakit yang menggugurkan akan pahala amalan dan merosak binasakannya. Riya’ adalah kemahuan hati sese-orang itu kepada pangkat dan kebesaran disisi manusia dengan menggunakan akhirat seperti solat, bersedekah, mem-baca Al-Quran dan sebagainya atau berkehendakkan kepada kepujian manakala bersedekah pula hatinya berkehendakkan supaya ia dikatakan pemurah dan begitulah seterusnya. Oleh itu penyakit riya’ ini perlu diawasi secukupnya. Kalau tiada maka segala amalan akan menjadi sia-sia dan percuma di samping itu hati akan bertambah jauh dengan Allah Ta`ala.
Fudhail bin ‘Iyadh pernah berkata “beramal kerana manusia adalah syirik dan beramal kerananya juga adalah riya’. Sementara ikhlas pula ialah beramal ataupun tiada adalah semata-mata suruhan Allah Ta`ala dan perintah Allah Ta`ala dan hanya kerana Allah Ta`ala”.

1/19/2010

Asal usul balik asal

Asal usul balik asal.....begitu kehendak NYA..
syariat,torikat,hakikat,ma'rifat.....turun balik jadi ma,rifat,hakikat,torikat,dan syariat
tak ada no susunan 1,2,3,4 semua ilmu itu adalah satu adunan yang menjadikan dia seorang INSAN yang akan dipanggil HAMBA ALLAH iaitu makhluk yang sebelum nya TIADA (LA) lalu diADAkan dia dari yang sedia ADA (ZAT yang wajibal UJUD -ILLALLAH)
maka asal nya ABDI itu TIADA lalu ADA dan di TIADAKAN kerana untuk mengenal akan yang sebenar ADA itu hanya ZAT yang WAJIBAL WUJUD ...
Seorang ABDI yang ma'rifah akan tuhanNYA akan sentiasa menafikan akan ujud dirinya dan yang dan lain-lain ujud (ghoirullah) lalu mengISBATkan akan ujudNYA dan yang lain lain ujud itu hanya saNYA kepada ZAT yang HAQ.Sebab itu ISBAT nya HAMBA itu berada ia pada huruf 'BA' yakni DENGAN pada setial af'al QUDRAT,IRADAT,ILMU,HAYAT, SAMA' BASOR, KALAM'...NYA!!!!!

Maka untuk memahami AGAMA kita kena tau pasangan nya dulu...kalau kita tak kenal pasangan AGAMA maka kita akan jadi orang yang suka berhukum...lalu kacau bilau habih umat ISLAM.

Sebelum kita terima AGAMA apa yang kita terima dulu???kalau kita tau yang ni ISYA ALLAH kita tak jadi kalut....contoh macam yang saudara kita bawa ni dua dua pon betul

quote:
"Orang wanita bertudung pun banyak yang jahat hari ini, berzina, khalwat dan macam-macam lagi" Katanya memberi buah fikirannya.

"Malah, kami juga baik, kami tak kacau orang, tak mengumpat dan buat benda-benda tak elok" tambah wanita ini lagi.

semua hujah apa sekali pon betul sebab dia duduk pada ILMU sebab ILMU itu dari HAQ
dan HAQ itu adalah ALLAH dan BATHIL itu pula selain ALLAH....so macam mana nak kenal yang HAQ dan yang BATHIL??

kenapa pula pada ILMU semua nya benar dan betul ??
kerana pada ILMU bila ada salah baru kita kenal pada yang betul dan pada betul baru kita kenal yang salah...inilah sunnatullah untuk mengajar kita.

maka sunnatullah ini kita namakan dia FITRAH...dan inilah pasangan bagi AGAMA.
Fitrah ini asal nya PUTIH bersih lalu kedua ibubapalah yang mencorakkannya menjadi yahudi atau nasoro.

boleh pecah macam macam lagi kalau kita semua memahami FITRAH manusia dan AGAMA...kedua nya slaling perlu memerlukan....FITRAH itu DIRI dan AGAMA itu jalanNYA ILMU itu penyuluh nya

DALIL pada mengenal ZAT ALLAH taala itu dari sifat 20 nya adalah BAHARU NYA ALAM ini....

ALAM KABIR =bumi-bulan-bintang-matahari
ALAM SOGHIR DIRI (FITRAH)= tanah- air -api -angin
AGAMA =ma,rifat,hakikat,torikat,dan syariat
ILMU=syariat,torikat,hakikat,ma'rifat.

maka sebagai berpesan pesan pada kebenaran dan berpesan pesan pada kesabaran
pada diriku dan kita semua .....cukup lah kita menyalah kan syaitan,guru,orang itu dan orang ini,ilmu itu dan ilmu ini....cukup lah kita menyalah kan diri kita yang lemah ini yang datang dati nutfah yang busuk yang punya akal yang singkat nafsu yang banyak.bersama lah kita menginsafi diri kita,muhasabah diri kita sehingga mengalir air mata kita mengharap belas kasihan dari ALLAH....kita datang dengan air mata kita akan kembali dengan air mata...

Persoalan IMAM MAHDI itu urusan ALLAH, itu janji ALLAH.kita serahkan pada ALLAH...maka urusan kita ialah menjadikan diri kita HAMBA-HAMBA ALLAH yang sebenar disamping berdoa agar diri kita juga termasuk dalam golongan janji ALLAH itu .Kita teruskan kehidupan ini dengan belapang dada dengan terus menabur kan sedikit kebajikan sekadar mampu pada fuqoro',masakin,ibnusabil, muaalaf dsb

Berpegang teguh lah kamu dengan tali ALLAH jangan kamu berpecah belah.....
makanya TALI ALLAH itu ada lah SILATUL RAHIM antara kita UMAT MUHAMMAD yang datang dari SATU IBU iaitu IBU PERTIWI (TANAH)

sama sama kita fikirkan......mudah mudahan menjadi manfaat untuk UMAT ISLAM

INSYA ALLAH